Fundacja "Gospodarstwo Opiekuńcze"

My” – to już nie tylko „Ośrodek  Wypoczynkowy  GAŁĘZIAKI ”.

Od grudnia 2018 to także Fundacja “Gospodarstwo Opiekuńcze GAŁĘZIAKI”

“Ośrodek Wypoczynkowy GAŁĘZIAKI” będzie działał w niezmienionej formie.

Czym ta Fundacja będzie się zajmowała?
…i wiele innych informacji na temat Fundacji znajdziesz na oddzielnej stronie internetowej Fundacji www.f-go.pl
Strona Fundacji jest w budowie, ale wkrótce będzie tam coraz więcej informacji. Na razie podajemy tylko jakie są cele Fundacji. Oto one:

1. Pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności:
a) osobom bezdomnym,
b) osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
c) osobom wymagającym kontynuacji terapii odwykowej, mającym problemy w zmaganiach z chorobą alkoholizmu i narkomanii,
d) osobom wymagającym kontynuacji procesu resocjalizacji po opuszczeniu zakładu karnego, rokujących nadzieje na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, lokalnym, zakładu pracy, itp. z zachowaniem norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
2. Pomocy innym grupom osób potrzebującym wsparcia, w tym:
a) osobom bezrobotnym z problemami w znalezieniu i podjęciu pracy zarobkowej,
b) osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom starszym, emerytom i rencistom, osobom czującym się samotnymi, opuszczonymi przez najbliższych, niepotrzebnymi, bezradnymi, potrzebującym pomocy w wypełnieniu ich czasu wolnego w gronie rówieśników i wykazaniu się doświadczeniem, umiejętnościami i talentami, itp.,
c) niepełnosprawnym – w zakresie posiadanych możliwości i warunków.
3. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich, zdobywaniu umiejętności aktywnego uczestniczenia w życiu różnych społeczności i pełnienia w nich społecznie akceptowanych ról społecznych.
4. Promocja:
a) aktywnych form wypoczynku i rekreacji w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym i zwierzętami, środowiskiem wiejskim,
b) sportu, wszelkiej aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
c) wypoczynku i rekreacji nad wodą, poznawanie zasad bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu wodnego, uprawiania sportów wodnych,
d) wędkarstwa i sportowego połowu ryb, jako formy wypoczynku i rekreacji nad wodą, wdrażanie kultury i zasad związanych z wędkarstwem,
e) ekologii, ochrony środowiska i dóbr naturalnych, ochrony zwierząt,
f) wolontariatu.
5. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, zdobywanie wiedzy i umiejętności postępowania ze zwierzętami.
6. Integracja społeczna i zawodowa poprzez pracę i inne zajęcia, zdobywanie umiejętności i wdrażanie zasad zgodnego współżycia w grupie, zachowywania szacunku do innych osób, tolerancji dla osób o innych poglądach, przekonaniach, wierze, pochodzeniu, narodowości, itp.
7. Rehabilitacji ruchowej osób, w tym niepełnosprawnych – w zakresie posiadanych możliwość i warunków.
8. Zdobywanie praktycznych umiejętności kulinarnych, w tym sporządzanie potraw z surowców pozyskanych w prowadzonym gospodarstwie (mleko, warzywa, owoce, mięso, ryby, raki), itp.
9. Zdobywanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym, ewakuacji ludzi z budynków mieszkalnych i zwierząt z budynków inwentarskich, gaszenia pożaru, ratowania tonących, itp.